photo_2018-10-04_11-49-38

سلامت بار :


بار سالم از نظر ملاک هايي قابل تشخيص مي باشد که مهم ترين آنها حالت پرها ، رنگ مدفوع ، جنب و جوش مرغ (البته برخي با خوراندن برخي داروها مرغ
درگير بيماري را وادار به تحرک مي کنند که تشخيص بيماري براي مبتديان اين حرفه کار آساني نيست) ، حالت و رنگ تاج ، صدا و نحوه ي تنفس پرنده ، حالت و رنگ
ريش و قسمت های بنا گوشي مرغ مي باشد .