مرغ4

کیفیت بار :

بار با کيفيت باري است که واکسيناسيون خود را طي برنامه ي واکسيناسيوني که در قسمت واکسيناسيون ذکر شده دريافت کرده باشد ، و از جيره ي بالانس و متناسبي
استفاده کرده باشد.بار با کيفيت از نظر ظاهر ، داراي ظاهري سرزنده و سرحال و با تيتر خون استاندارد است .