4146_124-721832304

واکسيناسيون :


پرنده اي را که ميخواهيم براي تخمگذاري و توليد نگهداري و پرورش دهيم بايد به موقع واکسن هاي خود را دريافت کرده باشد و فروشنده از نظر واکسيناسيون حقيقت را
به پرورش دهنده بگويد . مثلا واکسني مثل مارک بايد در يکروزگي به مرغ تزريق شود و اين واکسن را در سنين بالاتر نمي توان استفاده کرد يا واکسني مثل لارنگو که بايد
به موقع استفاده شود.
بنابراين برنامه ي واکسيناسيون و اينکه فروشنده حقيقت امر را به شما بگويد را مي توان با آزمايش مشخص کرد.
در صورتي که بار از برنامه ي واکسيناسيون خوبي استفاده نکرده باشد مطمئنا در آينده در معرض مبتلا شدن به بيماري قرار خواهد گرفت.