دیجی طیور

مشخصات محصولات:

:: یک روزه ::
نژاد : اصلاح شده ي رنگي
سن : يکروزه
واکسن هاي انجام شده : بسته به سفارش مشتري
واکسن هاي مورد نياز : مارک ، ويتا برن اسپري
جيره ي پيشنهادي : سوپر استارتر
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 3 وعده حداکثر ميزان مصرف 10 گرم در روز

:: یک ماهه ::
نژاد : اصلاح شده ي گلپايگاني
سن : يک ماهه
وزن : 200 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي ، چشمي ، اسپري ، خوراکي (4 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : خوراکي (15 روز يکبار) طبق آزمايش
جيره ي پيشنهادي : پيش دان
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 3 وعده حداکثر ميزان مصرف 20 گرم در روز

:: دو ماهه ::
نژاد : اصلاح نژاد شده ي رنگي
سن : دو ماهه
وزن : 650 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي ، چشمي ، اسپري ، خوراکي (6 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : خوراکي (15 روز يکبار) تا سن 3 ماهگي
جيره ي پيشنهادي : پيش دان
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 3 وعده حداکثر ميزان مصرف 45 گرم در روز

:: سه ماهه ::
نژاد : رنگي گلپايگاني
سن : سه ماهه
وزن : 1000 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي ، چشمي ، اسپري ، خوراکي (8 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : سه گانه ADS ، آنفولانزا ، لارنگو تراکئيت ، کوکسيديوز
جيره ي پيشنهادي : ميان دان مخصوص تخم گذار
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 3 وعده حداکثر ميزان مصرف 80 گرم در روز

:: چهار ماهه ::
نژاد : رنگي گلپايگاني
سن : چهار ماهه
وزن : 1200 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي (2 مرحله) ، چشمي (2 مرحله) ، اسپري (2 مرحله) ، خوراکي (12 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : خوراکي 15 روزي يکبار طبق آزمايش
جيره ي پيشنهادي : ميان دان مخصوص تخم گذار
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 3 وعده حداکثر ميزان مصرف 100 گرم در روز

:: پنج ماهه ::
نژاد : اصلاح شده ي رنگي گلپايگاني
سن : پنج ماهه
وزن : 1600 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي (2 مرحله) ، چشمي (2 مرحله) ، اسپري (2 مرحله) ، خوراکي (14 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : خوراکي 15 روزي يکبار طبق آزمايش
جيره ي پيشنهادي : جيره ي مخصوص تخم گذار
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 2 وعده صبح و بعد از ظهر ، حداکثر ميزان مصرف 110 گرم در روز

:: شش ماهه ::
نژاد : اصلاح شده ي رنگي
سن : شش ماهه
وزن : 1900 گرم
واکسن هاي انجام شده : تزريقي (2 مرحله) ، چشمي (2 مرحله) ، اسپري (2 مرحله) ، خوراکي (16 مرحله)
واکسن هاي مورد نياز : خوراکي 15 روزي يکبار طبق آزمايش
جيره ي پيشنهادي : جيره ي مخصوص تخم گذار
ميزان مصرف جيره ي روزانه تا سن 15 روز به بعد : در طي 2 وعده و يا 1 وعده صبح و بعد از ظهر ، حداکثر ميزان مصرف 120 گرم در روز تا پايان دوره